Statut

 

„Pozytywka”

 
 
Rozdział I
Postanowienia ogólne
 
§1
 
a) Niepubliczne przedszkole nosi nazwę Pozytywka Przedszkole Pozytywnych Inicjatyw przy Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku.
 
b) Organem prowadzącym przedszkole jest Fundacja Pozytywne Inicjatywy w Pucku.
 
c) Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Pomorski Kurator Oświaty w Gdańsku.
 
d) Siedzibą przedszkola jest  pomieszczenie o łącznej powierzchni użytkowej 171,25 m2 położone na I piętrze w budynku przy ulicy Okopowej 19 w Gdańsku,  będącym siedzibą Urzędu Województwa Pomorskiego.
 
e) Przedszkole prowadzi m.in. oddział zerowy. 
 
f) Organ prowadzący zatrudnia dyrektora szkoły, który zarządza placówką.
 
g) Organ prowadzący zabezpiecza środki finansowe na prowadzenie przedszkola.
 
 
Rozdział II
Cele i zadania przedszkola
 
§2
 
1. Nadrzędnym celem Przedszkola jest dobro dziecka.
 
2. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty, rozporządzeniach wykonawczych, a w szczególności w podstawie programowe wychowania przedszkolnego określonej przez MEN. 
 
3. W szczególności zadaniem Przedszkola jest:
a) objęcie opieką dzieci i zapewnienie im bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków dla prawidłowego ich rozwoju;
b) systematyczne przyzwyczajanie dzieci do przestrzegania zasad bezpiecznego zachowania się;
c) stymulowanie wszechstronnego rozwoju dzieci;
d) kształtowanie i rozwijanie aktywności poznawczej dzieci;
e) przygotowanie dzieci do podjęcia nauki szkolnej;
f) umożliwianie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;
g) zapewnienie odpowiednich warunków bytowania, co jest między innymi związane z właściwym urządzeniem i wyposażeniem obiektu Przedszkola i utrzymywaniu go w należytym stanie bezpieczeństwa;
h) zatrudnienie odpowiedniej kadry oraz dbałość o rozwój i podnoszenie kwalifikacji personelu z uwzględnieniem korzyści, jakie mogą z tego wyniknąć dla dzieci;
 
4. Zadania Przedszkola są realizowane w szczególności przez:
a) wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dzieci z wykorzystaniem ich wrodzonego potencjału i możliwości rozwojowych;
b) rozwijanie i dbałość o sprawność ruchową dzieci;
c) nabywanie przez dzieci kompetencji językowej, a w tym przygotowanie do podjęcia nauki czytania i pisania;
d) budzenie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej oraz umacnianie więzi
z rodziną;
e) dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych dzieci;
f) współdziałanie z Rodzicami / Opiekunami w celu zapewnienia prawidłowego rozwoju dzieci i ujednolicenia oddziaływań wychowawczych;
g) udzielanie niezbędnej pomocy rodzinie dzieci w celu ich prawidłowej opieki i wychowania;
 
 
Rozdział III
Organy przedszkola
 
§3
 
1.Organami przedszkola są:
a) Dyrektor;
b) Wicedyrektor, jeśli zostanie powołany.
c) Rada Pedagogiczna;
 
2. Dyrektor przedszkola jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej.
 
3. Dyrektor kieruje działalnością przedszkola i reprezentuje go na zewnątrz, jest odpowiedzialny za realizację zadań statutowych oraz ustawowych, a w szczególności:
a) sprawuje nadzór pedagogiczny, 
b) sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju psychofizycznego, 
c) kieruje pracami rady pedagogicznej, 
d) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola i odpowiada za ich prawidłowe wykorzystanie,
e) zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola,
f) przyznaje nagrody oraz wymierza nagany nauczycielom i innym pracownikom przedszkola, 
g) jest mediatorem przy rozwiązywaniu spraw pomiędzy poszczególnymi organami przedszkola, 
h) dokonuje skreślenia dziecka z listy wychowanków na podstawie uchwały rady pedagogicznej;
i) zatwierdza wszelkie regulaminy obowiązujące w przedszkolu;
 
4. W sytuacji nieobecności Dyrektora, przedszkolem kieruje Wicedyrektor.
Wicedyrektor organizuje i kieruje pedagogiczną pracą przedszkola:
a) odpowiada za dokumentację przedszkola;
b) odpowiada za realizację programu dydaktyczno-wychowawczego przedszkola;
c) odpowiada za organizację procesu dydaktycznego;
d) opracowuje  i przedkłada do akceptacji Dyrektora przydział czynności dla nauczycieli,
e) opracowuje i przedstawia Radzie Pedagogicznej śródroczną oraz roczną analizę ogólnego rozwoju oraz zachowania dzieci;
f) nadzoruje przebieg zajęć zgodnie z obowiązującym planem zajęć i planem zastępstw i przeprowadza hospitację zajęć;
g) kontroluje prowadzenie przez nauczycieli dokumentacji dydaktycznej;
h) organizuje i wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli;
i) nadzoruje realizację zadań związanych z awansem zawodowym;
j) wykonuje inne zadania i czynności zlecone przez Dyrektora.
 
5. Powołania i odwołania Wicedyrektora dokonuje organ założycielski. 
 
6. Kompetencje Rady Pedagogicznej:
a) zatwierdza plany pracy przedszkola, 
b) występuje do organu sprawującego nadzór nad przedszkolem z wnioskami o dokonanie oceny działalności przedszkola, jego dyrektora lub innego nauczyciela, 
c) przedstawia wnioski w sprawie rocznego planu finansowego i opiniuje go, 
d) podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów w przedszkolu, 
e) ustala formy doskonalenia zawodowego, w tym samokształcenia nauczycieli, 
 
7. uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady. 
 
8. Posiedzenia Rady Pedagogicznej są protokołowane. 
 
9. Rada Pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu działalności.
 
 
Rozdział IV
Organizacja przedszkola
 
§4
 
1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, od poniedziałku do piątku w dni robocze, z wyjątkiem przerw ustalonych z Organem Prowadzącym. Do końca września Dyrektor musi zawiadomić Rodziców / Opiekunów o dniach wolnych, z zastrzeżeniem że tych dni nie będzie więcej niż 4 dni. Za dni wolne uzgodnione z Organem Prowadzącym nie przysługuje zwrot pieniędzy. 
 
2. Przedszkole realizuje podstawę programową w godz. 8:30 – 13:15. Pozostałe godziny pracy w przedszkolu obejmujące czas pomiędzy godz. 7:00 – 17:00, przeznaczone są na działalność wychowawczo- opiekuńczą.
 
3. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa "Arkusz organizacji przedszkola" opracowany przez Dyrektora Przedszkola i przedstawiony do akceptacji Organowi Prowadzącemu.
 
4. W arkuszu organizacyjnym Przedszkola określa się w szczególności: 
a) czas pracy Przedszkola; 
b) liczbę pracowników z podziałem na pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych oraz pracowników zajmujących stanowiska kierownicze;
c) ogólną liczbę dzieci;
d) liczbę oddziałów, w tym oddziały integracyjne;
e) terminy przerw w pracy Przedszkola, wynikające z kalendarza.
 
5. Organizację pracy Przedszkola w ciągu dnia określa Ramowy Rozkład Dnia opracowany przez nauczycieli, zatwierdzony przez Dyrektora Przedszkola.
 
6. Ramowy Rozkład Dnia podany do wiadomości rodziców na tablicy informacyjnej określa godziny posiłków i czas realizacji zajęć prowadzonych w Przedszkolu.
 
7. W szczególnych przypadkach Dyrektor a w przypadku jego nieobecności Wicedyrektor może zmienić organizację dnia (np. organizacja wyjścia, wycieczki, uroczystości).
 
8. Przedszkole może w czasie trwania roku szkolnego modyfikować ofertę edukacyjną w zależności od bieżących potrzeb. 
 
9. W wakacje letnie Przedszkole może  prowadzić zajęcia dydaktyczne, przy utrzymaniu takiej samej wysokości czesnego.
 
10. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, a w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego, powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci, w zależności od wieku.
 
11. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w Przedszkolu ustala Dyrektor Przedszkola.
 
12. Obecność dziecka w przedszkolu jest sprawdzana raz dziennie i odnotowana w dzienniku.
 
13.Koszty wyżywienia dziecka w pełni pokrywane są przez Rodziców / Opiekunów. 
 
14. Dzienna stawka żywieniowa ustalana jest przez Dyrektora Przedszkola w porozumieniu z firmą cateringową.
 
15. Odpłatność za usługi świadczone przez Przedszkole obejmuje w szczególności koszty związane z opieką i wychowaniem dziecka w Przedszkolu, ustalana jest przez Dyrektora Przedszkola w porozumieniu z Organem Prowadzącym. Dla Dzieci Pracowników Urzędu Marszałkowskiego przyjmuje się stałą odpłatność – 350 zł/msc (dodatkowo koszty wyżywienia, zgodnie z przyjętymi stawkami).
 
16. Z wyżywienia mogą również korzystać pracownicy Przedszkola wnosząc opłatę w wysokości ustalonej stawki.
 
 
Rozdział V
Zasady przyjmowania dzieci do przedszkola
 
§ 5 
 
1. Przedszkole przyjmuje dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat.
 
2. Przedszkole prowadzi rekrutację dzieci w oparciu o zasadę pierwszeństwa dla dzieci pracowników Urzędu Marszałkowskiego.
 
3. O przyjęciu dzieci do przedszkola decyduje Komisja Rekrutacyjna na podstawie rozmowy z rodzicami. W skład Komisji Rekrutacyjnej będą wchodzić 4 osoby -  dwaj przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego i dwaj przedstawiciele Fundacji Pozytywne Inicjatywy.
 
4. Do kryteriów branych pod uwagę przy przyjmowaniu do przedszkola należą m.in.:
a) akceptacja przez rodziców Statutu Szkoły i programu wychowawczego, 
b) złożenie w formie pisemnej wniosku zgłoszeniowego,
c) podpisanie umowy o usługi edukacyjne.
 
5. Szczegółowe zasady rekrutacji ogłaszane są do końca grudnia roku poprzedzającego rok szkolny i dostępne są na stronie internetowej przedszkola.
 
6.  Komisja Rekrutacyjna opracowuje kryteria oraz zasady przyjęcia dzieci do Przedszkola. Przy  zgłoszeniu większej liczby dzieci Komisja Rekrutacyjna decyduje o przyjęciu dzieci w oparciu o opracowane kryteria. 
 
7.  Komisja Rekrutacyjna może podjąć decyzję o nie przyjęciu dziecka do Przedszkola, w szczególności gdy Rodzice / Opiekunowie zataili istotne informacje o dziecku.
 
 
Rozdział VI
Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola
 
§ 6
 
1. W Przedszkolu zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi. 
 
2. Liczbę nauczycieli i innych pracowników określa co roku Arkusz Organizacyjny. 
 
3. Prawa i obowiązki osób zatrudnionych określają umowy zawarte z personelem Przedszkola w oparciu o obowiązujące przepisy. 
 
4. Nauczyciele Przedszkola zobowiązani są do: 
a) zapoznania się z Konwencją Praw Dziecka i przestrzeganie jej postanowień;
b) współdziałania z Rodzicami / Opiekunami w sprawach wychowania i nauczania dzieci, z uwzględnieniem prawa Rodziców / Opiekunów do znajomości zadań wynikających z programu wychowania przedszkolnego i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju szczególnie w ramach indywidualnych konsultacji nauczycieli z Rodzicami / Opiekunami;
c) wykonywania swoich obowiązków ze szczególnym uwzględnieniem troski o dzieci;
d) przestrzeganie dyscypliny pracy i poleceń Dyrektora Przedszkola;
e) prowadzenie dokumentacji pedagogicznej obowiązującej w Przedszkolu;
f) planowania i prowadzenia pracy wychowawczo-dydaktycznej;
g) prowadzenia obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowania tych obserwacji;
h) przeprowadzania w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym możliwe jest rozpoczęcie przez dziecko nauki w szkole podstawowej, analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole;
Szczegółowe zakresy obowiązków nauczycieli i innych pracowników Przedszkola znajdują się w teczce osobowej każdego pracownika Przedszkola.
 
5. Nauczyciele Przedszkola mają prawo do:
a) wysuwania wniosków zmierzających do polepszenia pracy wychowawczej opiekuńczej i dydaktycznej przedszkola ,
b) podejmowania konkretnych kroków zmierzających do polepszenia pracy przedszkola,
c) podsumowania i oceniania całorocznej pracy przedszkola,
d) omawiania i współdziałania w tworzeniu programów  pedagogicznych przedszkola,
e) wnioskowania o rozwiązaniu problemów zdrowotnych, społecznych i materialnych swoich wychowanków do Dyrektora Przedszkola, służby zdrowia i innych instytucji,
f) uzyskania pomocy merytorycznej w swej pracy od Dyrektora Przedszkola,
g) otrzymywania wynagrodzenia zgodnie z umową zawartą pomiędzy Nauczycielem a Organem Prowadzącym Przedszkole,
h) otrzymywania urlopu zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Nauczycielem a Organem Prowadzącym Przedszkole,
 
6. W przedszkolu prowadzona jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna na szczególny wniosek nauczyciela w porozumieniu z rodzicami dziecka  oraz pomoc logopedycza, na zasadzie badań przesiewowych, prowadzonych na początku każdego roku szkolnego.  
 
7. Spotkania z Rodzicami / Opiekunami odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej
jednak, niż dwa razy w półroczu.
 
 
Rozdział VII
Wychowankowie
 
§7
 
1. Dzieci mają prawo do: 
a) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;
b) ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony i poszanowania ich godności osobistej;
c) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo-dydaktycznym;
d) równego traktowania ze względu na płeć, rasę, wyznanie oraz stopień sprawności fizycznej i umysłowej.
 
2. W Przedszkolu nie wolno stosować wobec dziecka żadnych zabiegów lekarskich bez zgody ich Rodziców / Opiekunów, poza nagłymi przypadkami bezpośrednio ratującymi życie lub zdrowie dziecka. 
 
3. Rodzice wyrażają zgodę na badanie przez psychologa i logopedę.
 
4. Wychowankowie Przedszkola są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków. 
 
5. Opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka uiszczają Rodzice bądź Opiekunowie na początku roku szkolnego w miesiącu wrześniu. 
 
6. Z uwagi na bezpieczeństwo wszystkich dzieci, do Przedszkola przyjmuje się dzieci zdrowe.
 
7. Dziecko może zostać skreślone z listy dzieci przyjętych do Przedszkola w przypadku gdy:
a) Rodzice / Opiekunowie zalegają z opłatami za 1 miesiąc;
b) Zachowanie dziecka powoduje zagrożenie zdrowia lub życia wychowanków Przedszkola;
c) Rodzice / Opiekunowie zataili informację o stanie zdrowia dziecka, co uniemożliwia prawidłowy proces wychowawczo – dydaktyczny;
d) Nastąpi brak współpracy pomiędzy Rodzicami / Opiekunami a personelem dydaktycznym Przedszkola w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczo dydaktycznych. 
 
Rozdział VIII
Postanowienia końcowe
 
§8
 
1.Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację przedszkolną.
 
2. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej Przedszkola określają odrębne przepisy.
 
3. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej:
a) nauczycieli;
b) Rodziców / Opiekunów;
c) pracowników obsługi i administracji;
 
4. Organem kompetentnym do uchwalania zmian w statucie jest  organ prowadzący.
 
5.Jeżeli postanowienia statutu są niezgodne ze zmienianym prawem oświatowym, automatycznie tracą ważność ;
 
6. Statut wchodzi w życie z dniem 25 czerwca 2014 r.
 
Zatwierdzam:
Puck, dnia 25.06.2013r.
 
Arkadiusz Gawrych
Prezes Zarządu
 
 
 
 

 

 
Pozytywne Inicjatywy